Algemene voorwaarden

 • Verhuurde tenten en alle overige verhuurde artikelen blijven eigendom van Van Tuijl Verhuur, hierna te noemen “verhuurder”.
 • Gebruik van verhuurde artikelen is op eigen risico.
 • Bij breuk of verlies berekenen wij de vervangingswaarde van desbetreffend artikel. Bij schade zowel aan tent als overig verhuurd artikel worden reparatiekosten in rekening gebracht.
 • Transport, brand, en stormschade, in de meest ruime zin des woords, komen voor rekening van huurder.
 • Huurder bepaald de plaats waar het gehuurde wordt opgericht.
 • Huurder draagt er zorg voor dat op de dag, van afleveren en/of bouwen van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen het terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt en blijft voor rekening van huurder.
 • De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem gehuurde artikelen van het moment van brengen tot het ophalen daarvan.
 • De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde artikelen aanbrengen.
 • Huurder mag het gehuurde niet onderverhuren of ter beschikking stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Op het tentzeil mogen geen tape plakmateriaal of andere afgevende materialen (zoals crêpepapier) bevestigd worden.
 • De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor eventuele vergunningen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor condenswater van dakzeil.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers/huurders of genodigden voor tijdens of na de overeenkomst.
 • Gehuurde artikelen dienen schoon retour geleverd te worden.
 • Verhuurder is gerechtigd bij uitlevering van huurartikelen tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurartikel zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden.
 • Verhuurder kan huurder om borgsom vragen.\
 • Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan de verhuurder verschuldigd conform onderstaande regeling:
  • Bij annulering meer dan 30 dagen voor de oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 29 dagen voor de opleveringsdatum is de huurder 50 % van de huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 5 dagen voor de opleveringsdatum is de huurder 75% van de huursom verschuldigd.
 • Overmacht: Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer van één der partijen ligt hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN: Springkussens en opblaasfiguren

 • Huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren.
 • De huurovereenkomst gaat in bij het afhalen van het opblaasfiguur / springkussen, op dat moment dient u de huurprijs te betalen.
 • Het huurbedrag dient u bij afhalen contant te voldoen.
 • De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opblaasfiguur / springkussen gedurende de huurperiode.
 • Zorg te allen tijde voor een 220V aansluiting met randaarde.
 • Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten/afbreken van het opblaasfiguur / springkussen.
 • Zet het opblaasfiguur / springkussen niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
 • Zet het opblaasfiguur / springkussen niet neer naast of op plekken waar het figuur schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
 • Het is niet toegestaan opblaasfiguren / springkussen te beplakken, te beschrijven of er andere voorwerpen aan te bevestigen.
 • U wordt verzocht maatregelen te treffen om schade aan opblaasfiguren / springkussen te voorkomen, bijvoorbeeld storm / sneeuw / vandalisme.
 • Huurder heeft de plicht bij harde wind (boven windkracht 5) het opblaasfiguur / springkussen binnen te halen cq niet op te zetten.
 • Het is niet toegestaan de opblaasfiguren / springkussen te verhuren aan derden.
 • Na afloop van de huurperiode brengt u het opblaasfiguur / springkussen op de afgesproken tijd weer retour.
 • Bij het te vroeg terugbezorgen van het opblaasfiguur / springkussen moet toch de volledig afgesproken huurperiode worden voldaan.
 • Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat retour te worden gebracht.
 • De bijbehorende blower dient u apart van de transporttas te vervoeren.
 • De haringen dienen in het daarvoor bestemde tasje te worden verpakt.
 • Neem de bijgeleverde instructiekaart goed door alvorens u het opblaasfiguur / springkussen opzet.
 • Huurder kan Van Tuijl Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voorvloeien uit het gebruik van onze opblaasfiguren / springkussens.

Algemene Voorwaarden badkamers en nood douchecabines:

ARTIKEL 1:
1. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. Minimale huurperiode van 1 week. bij korter huren wordt 1 week huur gerekend.
2. De door de verhuurder genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens de huurder indien om welke reden dan ook de genoemde levertijd wordt overschreden.

ARTIKEL 2:
Het is de huurder verboden:
a. het goed aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;
b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren
c. enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.

ARTIKEL 3:
1. Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen komt het volledig voor zijn risico.
2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.
3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed aan verhuurder te vergoeden.

ARTIKEL 4:
De huurder is verantwoordelijk voor de vuilwaterlozing.
De stroomvoorziening van de badkamers en douche cabines dient altijd via een geaard stopcontact te lopen.
Bij vorst wordt er door verhuurder vorsttoeslag gevorderd i.v.m. de aan te brengen maatregelen.
Tijdens een vorstperiode moet de stroom van een badkamer ten alle tijden aangesloten blijven.

ARTIKEL 5:
Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing te behandelen.
Alle kosten in verband met opbouw, montage, afbouw, demontage, stabiliseren, aan- en afvoer alsmede precariorechten van goederen komen voor rekening en verantwoording van huurder.

ARTIKEL 6:
Alle benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. De kosten zijn niet in het huurtarief begrepen.

ARTIKEL 7:
De huurder is aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien het gehuurde goed in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven, e.e.a. ter beoordeling van de verhuurder.

ARTIKEL 8:
Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder is opgehaald is de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor alle schade die aan het goed mocht worden aangericht, ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie- dan wel reinigingskosten van het gehuurde goed.

ARTIKEL 9:
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die het gehuurde goed na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade.
2. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mocht worden toegebracht door het gehuurde goed.
3. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder mochten aanhangig maken terzake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

ARTIKEL 10:
1. Indien de huurder op rekening huurt, dient de betaling van de door de verhuurder verzonden nota te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum zonder dat de huurder enig beroep op schuldvergelijking kan doen.
2. Indien huurder de in lid 1. genoemde nota niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt, is hij aan de verhuurder een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in gebreke blijft. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
3. Het in de leden 1. en 2. genoemde geldt voor iedere rekening die aan een huurder van de verhuurder wordt verstuurd.

ARTIKEL 11:
1. Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, dien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente. Verhuurder is tevens gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien zich een van de hierboven geschetste omstandigheden in de nabije toekomst zal voordoen.
2. In gevallen in lid 1. genoemd is de verhuurder te alle tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan de verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt de verhuurder bij dezen zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het goed zich bevindt. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade die, hetzij door de huurder, hetzij door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.
3. De huurder is aan verhuurder verschuldigd alle kosten die de verhuurder maakt tot de inning van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van de verhuurder om daarenboven vergoeding te vorderen van schaden, kosten en interesten, die door verhuurder voortvloeien uit de niet dan wel te late betaling, teruggave en/of annulering van de onderhavige overeenkomst.
4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten en procureurs, deurwaarders en schade-experts e.d.

ARTIKEL 12:
Indien de huurder, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de verhuurder naar vrije keuze het recht hetzij de huurder te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de huurder binnen een door verhuurder te stellen termijn en bedrag als schadevergoeding het bedrag betaalt.

86 reacties op “Algemene voorwaarden

 1. Pingback: dapoxetine viagra combo

 2. Pingback: ventolin inhaler copay card

 3. Pingback: hydroxychloroquine patent owner

 4. Pingback: dapoxetine pills for men ebay

 5. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg cost

 6. Pingback: is hydroxychloroquine available in canada

 7. Pingback: only dating gay

 8. Pingback: hydroxychloroquine 200mg pills

 9. Pingback: best natural ivermectil gnc

 10. Pingback: does priligy work

 11. Pingback: how to get hydroxychloroquine

 12. Pingback: stromectol tylenol

 13. Pingback: stromectol and uti

 14. Pingback: stromectol dosing for scabies

 15. Pingback: ivermectin in usa

 16. Pingback: stromectol for ascariasis pain

 17. Pingback: stromectol 100ml

 18. Pingback: sildenafil 50 mg tablet price in india

 19. Pingback: ivermectin 400 mg brands

 20. Pingback: Anoniem

 21. Pingback: Anoniem

 22. Pingback: Anoniem

 23. Pingback: buy ivermectin online

 24. Pingback: ivermectin online

 25. Pingback: ivermectin buy

 26. Pingback: ignition casino sign up

 27. Pingback: buy ivermectin online

 28. Pingback: ivermectin ontario

 29. Pingback: prednisone 5mg pills

 30. Pingback: goodrx tadalafil

 31. Pingback: cheap tadalafil

 32. Pingback: stromectol price in india

 33. Pingback: ivermectin 1 cream 45gm

 34. Pingback: cialis tabletas

 35. Pingback: goodrx viagra

 36. Pingback: ivermectin cream uk

 37. Pingback: how much is generic cialis

 38. Pingback: best tadalafil generic

 39. Pingback: sildenafil tablets for sale

 40. Pingback: cialis kopen

 41. Pingback: purchase cialis without prescription

 42. Pingback: tadalafil cialis

 43. Pingback: intermectine

 44. Pingback: sildenafil pills generic brand

 45. Pingback: generic sildenafil pills

 46. Pingback: cialis pills

 47. Pingback: cialis tablets

 48. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

 49. Pingback: prednisone 20mg five days

 50. Pingback: buy prednisone india

 51. Pingback: antiviral medications for covid

 52. Pingback: tadala

 53. Pingback: peptides tadalafil

 54. Pingback: tadalafil generic

 55. Pingback: oral ivermectin cost

 56. Pingback: viagra cialis levitra

 57. Pingback: does prednisone make you sleepy

 58. Pingback: usa casino online

 59. Pingback: cialis pills

 60. Pingback: ivermectin uk boots

 61. Pingback: can you get ivermectin over the counter

 62. Pingback: gambling casino online

 63. Pingback: order viagra

 64. Pingback: durvet ivermectin

 65. Pingback: ivermectin study

 66. Pingback: ivermectin 250ml

 67. Pingback: tadalafil mexico

 68. Pingback: ivermectine arrow lab

 69. Pingback: furosemide 100

 70. Pingback: furosemide cost usa

 71. Pingback: generic for ivermectin

 72. Pingback: ivermectin and covid

 73. Pingback: ivermectin tablet online

 74. Pingback: stromectol buy uk

 75. Pingback: where to buy ivermectin online

 76. Pingback: play luckyland slots real money

 77. Pingback: buy ivermectin cream

 78. Pingback: ivermectin covid

 79. Pingback: stromectol oral

 80. Pingback: ivermectin generic

 81. Pingback: ivermectin purchase

 82. Pingback: stromectol tab 3mg

 83. Pingback: ivermectin on line sales

 84. Pingback: ivermectin pill cost

 85. Pingback: stromectol 6 mg tablet

 86. Pingback: brand cialis

Reacties zijn gesloten.